12.11
2020

Siem: Keskenduma peab postiteenuste kättesaadavusele ja kvaliteedile

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi sideosakonna, Konkurentsiameti ja Eesti Posti vahelise UPT teemalise töögrupi kohtumisel väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Raul Siemiga tutvustasid osapooled universaalse postiteenusega seonduvaid võimalusi ja väljakutseid ning esitasid ühise nägemuse teenuse kvaliteedi parandamiseks.
 
Olulise sammuna sellel teel nähti üleminekut postivõrku kirjeldavatelt nõuetelt teenuse kättesaadavust ja kvaliteeti kirjeldavatele nõuetele. Paindlik ning teenuse tegelikul kättesaadavusel põhinev teenuseosutamine aitab pikemas perspektiivis vähendada postivõrgu ebamõistlikke kulusid. Postiteenus muutub inimestele kättesaadavamaks,  hinnatõusu tarbijatele ei tule, võrgule tehtavad ebamõistlikud kulud vähenevad järk järgult ja vähendavad seeläbi survet postiteenuste doteerimisvajaduse kasvule.
 
Ministrile tutvustati ülemineku esmast lähteülesannet, mille minister heaks kiitis.
 
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemi sõnul on tegemist olulise sammuga, et postiteenused vastaksid kaasaja tingimustele ning oleksid kättesaadavad ja kvaliteetsed kõigile Eestis elavatele inimestele. „Paindlik ja tegelikul kättesaadavusel põhinev teenuse osutamine aitab suurendada Eesti Posti kliendisõbralikkust ning vaadata üha rohkem oma klientide poole,“ ütles Siem. „Kvaliteetne postiteenus peab olema tagatud kõikidele riigis elavatele inimestele, sealhulgas maapiirkonnas ja äärealadel elavatele inimestele,“ lisas Siem.
 
„Tänased võrgukesksed nõuded tagavad küll postkontori olemasolu, kuid see ei taga veel kliendirahulolu,“ ütles Eesti Posti nõukogu esimees Sten Soosaar. „Kui postkontor on kaks tundi päevas või mõni päev nädalas avatud, on nõuded küll täidetud, kuid ilmselgelt ei vasta see kliendi ootustele. Tõhus koostöö regulaatori ja seadusandjaga aitab seda olukorda muuta ja olla meil rohkem näoga kliendi poole.“
 
Kohtumisel otsustatu põhjal jätkavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi sideosakond, Konkurentsiamet ja Eesti Post ette valmistama postivõrgule esitatavate nõudmiste ümber kirjutamist teenuse kättesaadavusel põhinevatele standarditele ja kvaliteedimõõdikutele. Eesmärk on järgmise kahe kuu jooksul jõuda esimeste tulemusteni.
 
„Esimene koht, kus uued standardid oma tuleristsed saama peaks, on peatselt algav postiautomaatide piloot,“ ütles Soosaar. „Uued mõõdikud annavad adekvaatse võrdlusbaasi praeguse ja tulevase olukorra vahel ning see võimaldab ka piloodi tulemusi objektiivsemalt hinnata.“
 
Postiautomaatide pilootprojekt toob kaheksasse omavalitsusse Eestis uudsed postiautomaadid, mida saavad oma kauba pakkumiseks ja teenuste vahendamiseks kasutada nii kohalikud ettevõtjad kui omavalitsus. 
 

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616