05.10
2023

Ülemaailmne Postiliit tunnustas Eesti postivaldkonda kui regiooni liidrit

Ülemaailmse Postiliidu (UPU) IV erakorralise kongressi raames toimunud strateegiakonverentsil tunnustati Eestit ja Omnivat postisektoris kui Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni eestvedajat. Nimetatud tunnustus põhineb integreeritud postiarengu indeksil, mis hindab riigi postiteenuse ulatust, asjakohasust, töökindlust ja vastupidavust.

Saudi Araabias 1.–5. oktoobrini toimunud erakorralisel kongressil arutati teemasid, mis mõjutavad postisektori tulevikku seoses laiemate osapoolte kaasamisega ning erakorralisi postisektori teemasid. Kongressil otsustati konsensuslikult edasi liikuda liidu edasise avamisega ning loodi võimalused laiema ringi osapoolte kaasamiseks UPU töösse.

Samuti arutleti ning kiideti heaks kliimamuutuseid puudutav tegevusplaan koos ajakohaste eesmärkidega. Kokkuleppe kohaselt seatakse globaalselt eesmärgid kasvuhoonegaaside vähendamiseks postisektoris ning luuakse võimalused erinevate postioperaatorite toetamiseks, et kliimamuutustega koheneda.

Ühe olulisema teemana leidis käsitlust väikepakiteenuste konkurentsivõimelisemaks ja e-kaubanduse ootustele vastavamaks muutmine. Töörühma ettevalmistatud muudatused leidsid kongressi poolt ka heakskiidu.

Lisaks eelnevale otsustati kongressil suurendada ka liidu eelarve piirmäärasid 1,6% võrra aastateks 2024 ja 2025. Piirmäärade tõstmise vajaduse olulisusest rääkides rõhutasid liikmed eelkõige küberturvalisuse ning solidaarsus- ja hädaabi fondi järjepidevat rahastamist, mis on viimastel aastatel osutunud ääretult vajalikuks.

Samuti võeti teadmiseks ülevaade Ukraina ja selle postisektori olukorrast. Sellele järgnes EL-i eestvedamisel deklaratsioon, mida toetasid lisaks Ukrainale ja Euroopa Liidu 27 liikmesriigile ka Austraalia, Kanada, Gruusia, Jaapan, Liechtenstein, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Moldova, Šveits, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid. Deklaratsiooniga kutsuti liikmesriike jätkama abi ja rahalise toetusega, mis on vajalik Ukraina postisektori taastamiseks ning kutsuti UPU-t tagama piisavat rahalist toetust ja inimressursi selle pingutuse ellu viimiseks.

Ülemaailmne Postiliit (UPU) on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni egiidi all tegutsev kõrgeim ja laiaulatuslikum postsidealane rahvusvaheline foorum maailmas, millest võtab osa valdav enamus maailma riikidest. UPU kongressid toimuvad enamasti iga nelja aasta tagant, järgmine kongress toimub 2025. aastal Dubais.

Eesti Vabariik on UPU liige alates 7. juulist 1922 (liikmelisus taastati 1992. a). UPU koordineerib postioperaatorite ülemaailmset koostööd, kehtestab reegleid rahvusvahelise postiteenuse osutamisele, annab soovitusi rahvusvahelise postiteenuste arenguks ja nende kvaliteedi tõstmiseks.

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616