Isikuandmete töötlemine Omnivas

Klientidele teenuseid pakkudes töötleb Omniva klientide isikuandmeid. Milliseid andmeid Omniva kliendi kohta kogub sõltub kliendi poolt kasutatavast teenusest. Isikuandmete töötlemisel pöörame suurt tähelepanu, et klientide poolt Omnivale usaldatud isikuandmed oleksid turvaliselt kaitstud ning töötlemine toimuks vastavalt andmekaitse põhimõtetele.

Täpsema teabe saamiseks palun tutvu Kliendiandmete töötlemise põhimõtetega.

Täiendavad küsimused isikuandmete kaitse kohta saad edastada e-maili teel [email protected].

 

Mis on isikuandmed?

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku ehk inimese kohta. Kui andmete põhjal on võimalik eristada ühte inimest teistest inimestest, siis on suure tõenäosusega tegemist isikuandmetega. Nii võivad isikuandmeteks olla lisaks inimese nimele, isikukoodile, meiliaadressile ja võrguidentifikaatorile ka kõik muud andmed, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust.

Mis on isikuandmete töötlemine?

Isikuandmete töötlemine on mistahes toiming, mis isikuandmetega tehakse. Selleks on näiteks nii andmete kogumine, säilitamine, edastamine, muutmine, kustutamine, korrastamine aga ka lihtsalt andmete lugemine.

Mis on isikuandmete kaitse üldmäärus ehk GDPR?

Alates 25. maist 2018 kohaldatakse isikuandmete töötlemisele isikuandmete kaitse üldmäärust (inglise keelse lühendiga GDPR). Üldmäärus on otsekohalduv ning selle eesmärgiks on kindlustada isikuandmete parem kaitse andes isikule suurema kontrolli oma andmete üle. Üldmäärus avaldati Euroopa Liidu Teatajas 04.05.2016.

Miks pakiautomaatidel on kaamerad?

Kliendid usaldavad iga päev meie kätte suures koguses oma vara ja andmeid, mis liiguvad pakiautomaatide kaudu. Meie ülesanne on need turvaliselt õigele inimesele toimetada.

Esmajoones on valvekaameratel rüüstamist ja vargusi ennetav mõju. Teiseks aitavad salvestised meil koostöös politseiga süüdlased tuvastada ja vastutusele võtta. Vahel juhtuvad ka õnnetused – näiteks keegi rammib sõidukiga pakiautomaati. Sel puhul kasutame salvetust selleks, et süüdlaselt kahju hüvitamist nõuda. Salvestisi väljastame politseile ka siis, kui politsei esitab meile ametliku nõude mõnes meiega mitteseotud kriminaalasjas (nt on kaamera salvestusele jäädvustunud kallaletung).

Kaameravalve on abiks ka saadetistega seotud pretensioonide lahendamisel ning nende otsimisel. Saame tuvastada, kas saadetis üldse pandi lahtrisse, võeti välja, oli kahjustunud.

Salvestisi võidakse mõnikord kasutada ka töötaja abistamiseks või kontrollimiseks (näiteks töötaja täidab pakiautomaati ning tahab üle kontrollida, millisesse lahtrisse ta viimase paki pani).

Salvestisi säilitame kuni 6 kuud seetõttu, et osade saadetiste puhul tuleneb meile rahvusvahelistest reeglitest 6 kuu pikkune nõuete esitamise tähtaeg, mille jooksul peame olema valmis saadetisi otsima.

Pakiautomaatide asukohad peame kooskõlastama kohaliku omavalitsusega ning meilt nõutakse, et need asuksid käidavas kohas (näiteks poe, vallamaja, raamatukogu juures). Oleme seadistanud kaamerad (kaamera vaateväli, suund, andurid) nii, et mitte ülemäära kahjustada avalikus ruumis liikujate privaatsust. Siiski pakiautomaadi vahetus läheduses jääb inimene salvestisele.

Salvestiste väljastamine (sh näitamine) on rangelt kontrollitud ning toimub üksnes seadusega ettenähtud juhtudel. Nii näiteks ei väljasta ega näita me salvestisi ajakirjanikele ega vaidlevatele osapooltele, kellest üks tahab teise kohta midagi salvestise abil tõendada, v.a kui seadus meid selleks kohustab (nt kohtumäärus, politsei, muu riigiasutuse või kindlustusandja seaduslik nõue). Õigus salvestisega tutvuda ja sellest koopiat saada on salvestisele jäädvustunud inimesel endal, ent sel juhul peame saama tuvastada, et salvestisele jäädvustunu on tõesti sama isik.

Valvekaamerate kasutamist reguleerib isikuandmete kaitse üldmäärus (IKÜM, inglise keeles GDPR) ning kogu IKÜM artiklite 12-14 kohaselt nõutav teave andmete töötlemise kohta on esitatud kliendiandmete töötlemise põhimõtetes.

Kokkuvõttes – kaameravalve pakiautomaadi küljes võib küll põhjustada mõningast ebamugavustunnet, ent igaüks tahab, et tema pakk ja andmed oleksid hoitud ja kaitstud. Ja kahjuks ikka leidub neid, kes end rüüstamise kaudu välja elavad, mistõttu pakiautomaadi vahetu ümbruse valvamine ongi möödapääsmatu.

 

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

 

Küpsiste kasutamise poliitika

 

Päring isikuandmete töötlemise kohta

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616