E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.

Andmekaitse Omnivas

25. mail 2018 rakendus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2016/679 ehk General Data Protection Regulation ehk rahva seas juba tuntud ka kui GDPR, Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus. Mis samme Omniva sellega seoses ette on võtnud ja kuidas tagab isikuandmete kaitse, loe alt.


Mis on GDPR?
Alates 25. mail 2018 hakkas kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides kehtima Euroopa Parlamendi isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR). GDPR kohaldub väga paljudele ettevõtetele, kes omavad andmeid füüsiliste isikute kohta (sh kliendid, töötajad). GDPR ei muuda eelnevaid isikuandmete töötlemise nõudeid kehtetuks, vaid lisab reegleid ja kohustusi. GDPR-i eesmärk on kindlustada isikuandmete parem kaitse andes isikule suurema kontrolli oma andmete üle.

Millised on põhilised muutused?
 • Õigus olla unustatud – kirjutatakse õigusakti sisse ning see ei tulene enam vaid kohtupraktikast.
 • Andmed kaasa – isikuandmed peavad olema isikutele ligipääsetavad ning neid peab olema võimalik isikule kaasa anda;
 • Isiku nõusolek ei ole igavene – luuakse karmimad reeglid juhuks, kui isikuandmeid töödeldakse isiku enda nõusolekul;
 • Kohustus määrata andmekaitseametnik – selle kohustuse selgitab välja andmekaitsealane audit;
 • Andmete töötlemise sisse ostmine – oluliselt rangemad reeglid ning tuleb kindel olla teenusepakkuja võimekuses andmeid kaitsta;
 • Andmekaitse põhimõtted – järgida tuleb andmekaitse põhimõtteid, et andmete turvalisus oleks tagatud kõigis tööprotsessides.

Mis on isikuandmed? 

Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust. Seega tuleb isikuandmetena käsitleda kõiki andmeid, mis kasvõi kaudseltki on füüsilise isikuga seostatavad. Seaduse järgi jagunevad isikuandmed nö "tavalisteks" ja delikaatseteks isikuandmeteks.

Delikaatsed isikuandmed on seaduse kohaselt andmed, mis kirjeldavad isiku usulisi, poliitilisi ja maailmavaatelisi veendumusi, etnilist ja rassilist kuuluvust, terviseseisundit, puuet, pärilikkust, ametiühingu liikmelisust ja seksuaalelu. Samuti loetakse delikaatseks kriminaalmenetluses või muus õiguserikkumise väljaselgitamise menetluses kogutavat teavet enne avalikku kohtuistungit või otsuse langetamist õiguserikkumise asjas või juhul, kui see on vajalik kõlbluse või inimeste perekonna- ja eraelu kaitseks või kui seda nõuavad alaealise, kannatanu, tunnistaja või õigusemõistmise huvid. Delikaatsed isikuandmed on ka biomeetrilised andmed (eelkõige sõrmejälje-, peopesajälje- ja silmaiirisekujutis ning geeniandmed).

Mis on isikuandmete töötlemine? 

Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseerimata või automatiseeritud toiming või nende kogum. Lasete füüsilisel isikul end veebis kasutajaks registreerida, müüte neile oma kaupa või teenust, saadate laiali oma uudiskirja? Kõikide nende toimingute raames töötlete tõenäoliselt füüsiliste isikute isikuandmeid ja olete seega nende vastutav töötleja.
igasugune isikuandmete töötlemine peab olema seaduslik, õiglane ja läbipaistev;
 • isikuandmeid tohib koguda ainult konkreetsetel, kokku lepitud, täpsetel, õiguspärastel eesmärkidel;
 • isikuandmeid tohib koguda ainult sellises ulatuses nagu sellise eesmärgi täitmiseks vaja;
 • isikuandmeid võib säilitada füüsiliste isikute tuvastamist võimaldaval kujul ainult seni, kuni see on eesmärgi   täitmiseks vajalik;
 • eesmärgi seisukohast ebaoluliseks muutunud isikuandmed tuleb kustutada;
 • isikuandmed tuleb hoida õigetena, eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed tuleb kustutada või ilma asjatu viivituseta parandada;
 • isikuandmeid tohib töödelda ainult viisil, mis tagab nende turvalisuse, sealhulgas tuleb andmeid kaitsta loata või ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kadumise, hävitamise või kahjustamise eest, kasutades asjakohaseid meetmeid.
 

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

 

Küpsiste kasutamise poliitika

 

Päring isikuandmete töötlemise kohta

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: info@omniva.ee Kliendiinfo: 661 6616