E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.

Nõukogu

Helo Meigas Nõukogu esimees
Mari Avarmaa Nõukogu aseesimees
Madis Laansalu Nõukogu liige
Kalle Viks Nõukogu liige
Martti Kuldma Nõukogu liige
Rasmus Ruuda Nõukogu liige

Auditikomitee


Auditikomitee on nõukogu moodustatud tööorgan, kelle ülesanne on nõukogu nõustamine järelevalvega seotud küsimustes.
Auditikomitee teostab järelevalvet järgmistes valdkondades:
  • raamatupidamise põhimõtetest juhindumine;
  • finantseelarve ja -aruandluse koostamine ja kinnitamine;
  • välisauditi teostamise piisavus ja tõhusus;
  • sisekontrollisüsteemi arendamine ja toimimine (s.h. riskide juhtimine);
  • tegevuse seaduslikkus. 
Kalle Viks Auditikomitee esimees
Helo Meigas Auditikomitee liige
Madis Laansalu Auditikomitee liige

Tasustamiskomitee


Tasustamiskomitee on nõukogu moodustatud tööorgan, kelle ülesanne on nõukogu nõustamine tasustamispõhimõtetega seotud küsimustes.
Tasustamiskomitee kohustuseks on nõukogu nõustamine vähemalt järgmistes küsimustes:
1) tasustamispõhimõtete ülevaatamine kord aastas ja muudatuste heaks kiitmine, tasufondi suurendamise ettepanekute läbivaatamine ja soovituste andmine;
2) personalivaldkonnas vastutustundliku ettevõtlusega seotud aspektide jälgimine ja ettepanekute tegemine;
3) juhtkonna tasustamispõhimõtete ülevaatus ja ettepanekute tegemine;
4) ettevõtte tulemuskaardi alusel tulemustasude maksmise ettepanekute tegemine.
 
Mari Avarmaa Tasustamiskomitee esimees
Helo Meigas Tasustamiskomitee liige
Martti Kuldma Tasustamiskomitee liige

Nõukogu, auditikomitee ja tasustamiskomitee liikmete tasud


Ainuaktsionäri 19. juuli 2017 otsusega nr 1.1-5/17-041 on kehtestatud ASi Eesti Post nõukogu esimehe tasuks 1 200 eurot kuus ja nõukogu liikme tasuks 600 eurot kuus.

Rahandusministri 16. novembri 2017 määruse nr 87 „Riigi asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete ning riigi osalusega äriühingu nõukogu organi töös osalevate nõukogu liikmete tasustamise kord ja tasude piirmäärad” kohaselt määras ainuaktsionär 23. novembri 2017 otsusega nr 1.1-5/17-073 nõukogu liikmele auditikomitee koosoleku toimumise kuu täiendavaks tasuks 25% äriühingu nõukogu liikme tasust ja auditikomitee esimehele eeltoodud tasust 50% suurema tasu ning 02. märtsi 2022 otsusega nr 1.1-5/22-006 nõukogu liikmele tasustamiskomitee koosoleku toimumise kuu täiendavaks tasuks 25% äriühingu nõukogu liikme tasust ja tasustamiskomitee esimehele eeltoodud tasust 50% suurema tasu.

Täiendavat tasu makstakse auditikomitee ja tasustamiskomitee koosolekul osalemise kuu eest, mil liige osales koosolekul.
Nõukogu organite tegevuses osalemise eest määratud summaarne tasu kuus ei või ületada 50% nõukogu liikmele määratud nõukogu liikme tasust, organi esimehele 75% nõukogu liikmele määratud nõukogu liikme tasust.

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616